DRUKUJ
2015-12-17

Majątek

Gospodarowanie mieniem Teatru wg Statutu Teatru:

§ 7

  1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
  3. Dyrektor Teatru składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.
  4. Teatr przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
  5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
  6. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.
  7. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.
  8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.