Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-17 07:54:22  Piotr Walendowski

Utworzono artykuł 34524 o nazwie 'Majątek'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34524
user_idpuste1191968
resource_idpuste893
namepusteMajątek
category_idpuste138
language_idpuste1
shortpustemajątek
fullpuste

Gospodarowanie mieniem Teatru wg Statutu Teatru:

§ 7.

1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 3. Dyrektor Teatru składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

4. Teatr przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.

7. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.

 

Załącznik:

Majątek Teatru 2014 

publishfrompuste2015-12-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustemajatek
2015-12-17 12:08:52  Piotr Walendowski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Gospodarowanie mieniem Teatru wg Statutu Teatru:</p> <p align="center"> &sect; 7.</p> <p> 1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środk&oacute;w, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.</p> <p> 2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z p&oacute;źn. zm.) 3. Dyrektor Teatru składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.</p> <p> 4. Teatr przedkłada Zarządowi Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.</p> <p> 5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego.</p> <p> 6. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego, nie p&oacute;źniej niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.</p> <p> 7. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, kt&oacute;ry odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.</p> <p> 8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Załącznik:</p> <p> Majątek Teatru 2014&nbsp;</p> ' na '<p> Gospodarowanie mieniem Teatru wg Statutu Teatru:</p> <p align="center"> &sect; 7</p> <ol> <li> Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środk&oacute;w, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.</li> <li> Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z p&oacute;źn. zm.).</li> <li> Dyrektor Teatru składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.</li> <li> Teatr przedkłada Zarządowi Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.</li> <li> Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego.</li> <li> Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Wojew&oacute;dztwa Wielkopolskiego, nie p&oacute;źniej niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.</li> <li> Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, kt&oacute;ry odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.</li> <li> Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Gospodarowanie mieniem Teatru wg Statutu Teatru:

§ 7.

1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 3. Dyrektor Teatru składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

4. Teatr przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.

7. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.

 

Załącznik:

Majątek Teatru 2014 

Gospodarowanie mieniem Teatru wg Statutu Teatru:

§ 7

  1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
  3. Dyrektor Teatru składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.
  4. Teatr przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
  5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
  6. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.
  7. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.
  8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.
2016-04-21 07:31:55  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-04-18 12:06:23  Piotr Walendowski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-04-18 12:06:23  Piotr Walendowski

Załączono plik 89228

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste882199
user_idpuste1191968
fobject_idpuste89228
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste34524
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-04-18 12:06:23  Piotr Walendowski

Załączono plik 124467

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste882200
user_idpuste1191968
fobject_idpuste124467
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste34524
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-04-18 12:06:23  Piotr Walendowski

Załączono plik 235433

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste882201
user_idpuste1191968
fobject_idpuste235433
resource_idpuste893
modelpusteArticle
foreign_idpuste34524
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się